PRAVILNIK O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA VRTCEM ZA NAMEN SOFINANCIRANJA PLAČIL STARŠEV, STRAN 10929.

1. člen

Ta pravilnik določa postopek in način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna javnim in zasebnim vrtcem (v nadaljevanju: vrtci) za namen sofinanciranja plačil staršem, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka in so oproščeni plačila za mlajšega otroka ter za sofinanciranje plačil staršev za otroka, ki je dopolnil starost treh let v višini 50% plačila, ki je staršem v skladu z zakonom in pravilnikom, ki ureja plačila staršev, določeno kot plačilo za vrtec.

2. člen

Sredstva za sofinanciranje plačil staršev se vrtcem zagotavljajo v okviru finančnega načrta Ministrstva za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) in se nakazujejo na podlagi pravilno izpolnjenih zahtevkov za posamezni mesec, praviloma vsakega 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun posameznega vrtca.

3. člen

Vrtci posredujejo zahtevke ministrstvu s posebno spletno aplikacijo, ki deluje v okviru informacijskega sistema ministrstva. Aplikacija vsebuje naslednje podatke:

a) Podatke iz evidence upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna, ki jo v skladu s 46.a členom Zakona o vrtcih vodi posamezen vrtec.

b) Podatke o višini sredstev, ki se vrtcu zagotavljajo za posameznega upravičenca, in sicer:

- cena, ki je podlaga za plačilo staršev v posameznem mesecu z upoštevanjem ustreznega znižanja za stroške neporabljenih živil za čas odsotnosti otroka,

- število dni odsotnosti otroka,

- višina sredstev, ki jo za otroka v posameznem mesecu zagotavlja ministrstvo;

c) Podatke o vrtcu in skupnem seštevku sredstev za vse upravičence za tekoči mesec, in sicer:

- ime, naslov in poštna številka kraja sedeža vrtca,

- davčna številka vrtca,

- številka transakcijskega računa vrtca, na katerega bo opravljeno nakazilo subvencije,

- organizacijska oblika vrtca, ki je lahko samostojni javni zavod, vrtec pri osnovni šoli ali zasebni vrtec,

- skupni seštevek sredstev za vse upravičence do sofinanciranja plačil staršev v vrtcu za tekoči mesec.

4. člen

Vrtci oblikujejo zahtevke na podlagi podatkov, ki jih pridobijo iz dokumentacije in evidenc, ki jih vodijo v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi in iz veljavnih odločb o znižanem plačilu staršev za vrtec.

Podatek o ceni programa in podatek o stroških neporabljenih živil zaradi odsotnosti otroka mora temeljiti na sklepu o določitvi cen programov v vrtcu, ki ga je sprejela občina ustanoviteljica vrtca, in s katerim je vrtec v skladu z drugim odstavkom 31. člena Zakona o vrtcih seznanil starše, občino zavezanko za plačilo in ministrstvo. Vrtec ministrstvo seznani s cenami, tako da podatke vpiše v spletno aplikacijo, ki jo je ministrstvo vzpostavilo v skladu z Zakonom o vrtcih in z namenom oblikovanja informacijske točke na nivoju države.

5. člen

Vrtci so odgovorni za pravilnost podatkov, ki jih vnašajo v spletno aplikacijo. Podatke za posamezni vrtec vnaša oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj. Podatke, ki morajo biti ažurni, se vnaša mesečno praviloma najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Po tem datumu vnos podatkov za pretekli mesec ni možen, morebitne spremembe ali dopolnitve pa vrtci lahko uveljavljajo s posebno vlogo, ki jo odobri ministrstvo. Odobritev spremembe oziroma dopolnitve se upošteva v naslednjem mesecu.

6. člen

Ta pravilnik se začne uporabljati v skladu z 31. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08).

7. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prva objava: Uradni list RS, št. 76/2008

GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908