DOGOVOR O ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, O REŠEVANJU PRESEŽKOV DELOVNE SILE, O IZVAJANJU STALNEGA STROKOVNEGA SPOPOLNJEVANJA IN O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU ZAPOSLENIH V VRTCIH IN ŠOLAH V PLAČILNE RAZREDE

I.

Podpisniki dogovora se zavezujejo za uveljavljanje takšnih ukrepov, ki bodo zagotavljali pogoje in mehanizme za kakovostno delo na področju vzgoje in izobraževanja, vsi podpisniki dogovora pa bodo podobno kot na področju zdravstva, v šolstvu zagotovili bolj racionalno porabo sredstev.

II.

Podpisniki dogovora ugotavljajo, da bodo v roku enega leta od podpisa tega dogovora skupaj določili smernice politike zaposlovanja in reševanja presežkov delovne sile na področju vzgoje in izobraževanja. Ministrstvo za šolstvo in šport bo v ta namen pripravilo podatke o predvidenem številu zaposlenih delavcev na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja za naslednjih pet let, v povezavi z demografskimi gibanji v Republiki Sloveniji.

Podpisniki se zavezujejo, da bodo prispevali k bolj učinkovitemu reševanju problema presežnih delavcev. Prenehanje potreb po delu delavca je potrebno najprej poskušati reševati s prerazporeditvijo, v skladu s 116. in 117. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 12/96 in 23/96). Postopek določanja delavca, katerega delo je postalo nepotrebno, je določen v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 in 51/98) - členi od 38. do 42. Prenehanje delovnega razmerja je lahko le skrajno sredstvo, ki se uporabi potem, ko so bile izčrpane vse druge zakonite možnosti.

Podpisniki dogovora soglašajo, da je zaradi postopnega uvajanja programa devetletne osnovne šole, najbolj izpostavljen problem prevzema vzgojiteljic iz vrtcev s strani šole. Podpisniki se zavezujejo, da bodo skupaj odgovorni za reševanje teh problemov, skladno s 4. členom Sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe.

Ministrstvo za šolstvo in šport bo s ciljem zagotovitve enotnega pristopa, pripravilo posebno navodilo, ki ga bo po pridobitvi mnenja sindikatov posredovalo vsem vrtcem in šolam, ki bodo vključeni v postopno uvajanje programa devetletne osnovne šole.

III.

Podpisniki dogovora soglašajo, da se v roku enega leta opravijo potrebne analize upravičenosti skrajševanja delovnega časa zaposlenih v zavodih za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Za pokrivanje stroškov navedene analize zagotovita vladna in sindikalna stran vsaka po 50% potrebnih sredstev.

IV.

Podpisniki dogovora si bodo prizadevali, da bo stalno strokovno spopolnjevanje in izobraževanje, ki je ena od prioritetnih nalog vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, praviloma potekalo v času, ko ni pouka. S tem bo zagotovljena večja in kvalitetnejša realizacija programov in možnost udeležbe večjega števila strokovnih delavcev v različnih programih na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. Ministrstvo za šolstvo in šport bo še naprej zagotavljalo sredstva za uresničevanje 53. člena kolektivne pogodbe. Podpisniki dogovora si bodo prizadevali, da se v vseh javnih zavodih sprejmejo načrti za stalno strokovno spopolnjevanje in izobraževanje delavcev do konca septembra za naslednje šolsko leto.

V.

Podpisniki dogovora ugotavljajo, da je zaradi uskladitve s pravicami zaposlenih v ostalih dejavnostih, za katere velja Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95 in 36/96), potrebno spremeniti in dopolniti Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (Ur.l. RS št. 41/94, 49/95 in 66/96) (v nadaljevanju: pravilnik). Predlog sprememb in dopolnitev pravilnika je priloga tega dogovora.

Podpisniki dogovora so se dogovorili, da minister za šolstvo in šport pripravi spremembo pravilnika tako, da se uveljavi možnost napredovanja za pet plačilnih razredov za tarifne skupine od I. - VI., in sicer z uveljavitvijo naslednjega napredovanja v letu 2000.

Pred realizacijo naloge iz prejšnjega odstavka podpisniki tega dogovora preučijo uresničevanje ostalih točk dogovora, pri čemer morebitna odgovornost vladne strani za njihovo neuresničevanje ne more biti razlog za nerealizacijo drugega odstavka te točke.

VI.

Podpisniki se obvezujejo, da bo najkasneje v enem letu posebna šestčlanska komisija (trije predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport in trije predstavniki sindikatov) preverila učinke tega dogovora in ga dopolnila, če bo potrebno.

VII.

Ta dogovor prične veljati, ko ga podpišejo vsi trije podpisniki in se objavi s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 12. marca 1999

GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908