ANEKS K DOGOVORU O ZAGOTAVLJANJU PLAČILA UR ZA SINDIKALNO DELO

Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova 16, ki ga zastopa minister dr. Igor Lukšič

in

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa glavni tajnik Branimir Štrukelj

ter

Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, ki ga zastopa sekretar Bojan Hribar

(v nadaljnjem besedilu podpisniki dogovora)

sklepajo naslednji

A N E K S k Dogovoru o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo

1. člen

V Dogovoru o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo (Uradni list RS, št. 87/08) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:

»Delodajalec zagotavlja sindikalnim zaupnikom udeležbo na izobraževanjih, ki jih organizira reprezentativni sindikat ali organizacija, katere član je reprezentativni sindikat, in sicer v obsegu najmanj dveh delovnih dni na leto.

Čas izobraževanja iz prejšnjega odstavka tega člena se všteva v delovni čas sindikalnega zaupnika.«

2. člen

V prvi alineji prvega odstavka 3. člena se številka »160« nadomesti s številko »200«.

3. člen

V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»V primeru iz prejšnjega odstavka se po prenehanju veljavnosti dogovora, le-ta uporablja še eno leto, razen če se podpisniki dogovora ne sporazumejo drugače ali sklenejo nov dogovor.«

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

4. člen

V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Podpisniki dogovora so sporazumni, da bodo vsebino dogovora v čim krajšem možnem času prenesli v Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 - popr., 56/02, 43/06 - ZKolP, 52/07, 61/08, 60/08, 33/10, 83/10, 89/10)«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

5. člen

Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-8/2011

Ljubljana, dne 17. februarja 2011

EVA 2011-3311-0037

Ministrstvo

za šolstvo in šport

dr. Igor Lukšič l.r.

MinisterSindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Branimir Štrukelj l.r.

Glavni tajnikSindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije

Bojan Hribar l.r.

Sekretar

GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908