PRAVILNIK O SMERI IZOBRAZBE STROKOVNIH DELAVCEV V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

Uradni list RS, št. 57/1999, 8/2001, 64/2001, 73/2003, 72/2007, 90/2008

1. člen

Ta pravilnik določa smer strokovne izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom določenih pogojev imeti strokovni delavci za izvajanje programa v devetletni osnovni šoli.

2. člen

V tem pravilniku je kot smer strokovne izobrazbe določen študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen

S tem pravilnikom se določajo tudi predmeti, pri katerih se za strokovne delavce zagotavljajo programi stalnega strokovnega spopolnjevanja.

Za strokovne delavce, ki izvajajo program osnovne šole za odrasle, se zagotavljajo programi stalnega strokovnega spopolnjevanja iz prejšnjega odstavka in programi stalnega strokovnega spopolnjevanja za izvajanje programa osnovne šole za odrasle.

Za strokovne delavce, ki poučujejo v oddelkih, v katerih se izvaja izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem ali prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, se zagotavljajo programi stalnega strokovnega spopolnjevanja na področju specialno pedagoških znanj.

Predmeti in programi iz prvega, drugega in tretjega odstavka so navedeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

Strokovni delavci se spopolnjujejo v skladu s pravilnikom o stalnem strokovnem spopolnjevanju.

4. člen

Če je v tem pravilniku pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.

5. člen

1. Učitelji v osnovni šoli

1.1. Učitelji skupnih predmetov

1.1.1. Slovenščina

Učitelj slovenščine od prvega do petega razreda je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.

Učitelj slovenščine v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz slovenščine.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje slovenščine do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje slovenščino tudi v devetletni osnovni šoli.

1.1.2. Angleščina

Učitelj angleščine v drugem obdobju je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka in opravil študijski program za izpopolnjevanje iz angleščine.

Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po 146. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 - ZJS, 64/01, 101/01 - odl. 108/02 in 34/03 - v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz angleščine, lahko poučuje angleščino v drugem obdobju.

Učitelj angleščine v drugem obdobju je lahko tudi,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz angleščine.

Kdor izpolnjuje pogoje za predmetnega učitelja angleščine po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje angleščino v drugem obdobju.

Učitelj angleščine v tretjem obdobju je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz angleščine.

Kdor izpolnjuje pogoje za predmetnega učitelja angleščine po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje angleščino v tretjem obdobju.

1.1.3. Nemščina

Učitelj nemščine v drugem obdobju je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka in opravil študijski program za izpopolnjevanje iz nemščine.

Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po 146. členu ZOFVI in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz nemščine, lahko poučuje nemščino v drugem obdobju.

Učitelj nemščine v drugem obdobju je lahko tudi,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz nemščine.

Kdor izpolnjuje pogoje za predmetnega učitelja nemščine po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje nemščino v drugem obdobju.

Učitelj nemščine v tretjem obdobju je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz nemščine.

Kdor izpolnjuje pogoje za predmetnega učitelja nemščine po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje nemščino v tretjem obdobju.

1.1.4. Likovna vzgoja

Učitelj likovne vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.

Učitelj likovne vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi,

kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva.

Učitelj likovne vzgoje v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje likovne vzgoje do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje likovno vzgojo tudi v devetletni osnovni šoli.

1.1.5. Glasbena vzgoja

Učitelj glasbene vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.

Učitelj glasbene vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi,

kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.

Učitelj glasbene vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje glasbene vzgoje do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje glasbeno vzgojo tudi v devetletni osnovni šoli.

1.1.6. Matematika

Učitelj matematike od prvega do petega razreda je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.

Učitelj matematike v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike,

kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva z matematiko.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje matematike do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje matematiko tudi v devetletni osnovni šoli.

1.1.7. Tehnika in tehnologija

Učitelj tehnike in tehnologije v šestem razredu je lahko,

kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz tehnike ali proizvodno tehnične vzgoje ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike, strojništva ali lesarstva.

Učitelj tehnike in tehnologije v sedmem in osmem razredu je lahko,

kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz tehnike ali proizvodno-tehnične vzgoje ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike, strojništva ali lesarstva.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje tehnične vzgoje do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje tehniko in tehnologijo tudi v devetletni osnovni šoli.

1.1.8 Gospodinjstvo

Učitelj gospodinjstva v petem razredu je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.

Učitelj gospodinjstva v petem razredu je lahko tudi,

kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz gospodinjstva.

Učitelj gospodinjstva v šestem razredu je lahko,

kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz gospodinjstva.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje gospodinjstva do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje gospodinjstvo tudi v devetletni osnovni šoli .

1.1.9. Naravoslovje in tehnika

Učitelj naravoslovja in tehnike v četrtem in petem razredu je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje razrednega pouka do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje naravoslovje in tehniko v devetletni osnovni šoli.

1.1.10. Naravoslovje

Učitelj naravoslovja v šestem in sedmem razredu je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije, fizike ali kemije

in opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz naravoslovja.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje biologije, fizike ali kemije do uveljavitve tega pravilnika in opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz naravoslovja, lahko poučuje naravoslovje v devetletni osnovni šoli.

1.1.11. Biologija

Učitelj biologije v osmem in devetem razredu je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program biologije.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje biologije do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje biologijo tudi v devetletni osnovni šoli.

1.1.12. Kemija

Učitelj kemije v osmem in devetem razredu je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program kemije ali univerzitetni študijski program iz kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje kemije do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje kemijo tudi v devetletni osnovni šoli.

1.1.13. Fizika

Učitelj fizike v osmem in devetem razredu je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz fizike.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje fizike do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje fiziko tudi v devetletni osnovni šoli.

1.1.14. Spoznavanje okolja

Učitelj spoznavanja okolja v prvem obdobju je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje razrednega pouka do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje spoznavanje okolja v devetletni osnovni šoli.

1.1.15. Družba

Učitelj družbe v četrtem in petem razredu je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje razrednega pouka do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje družbo v devetletni osnovni šoli.

1.1.16. Geografija

Učitelj geografije v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz geografije.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje zemljepisa do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje geografijo tudi v devetletni osnovni šoli.

1.1.17. Zgodovina

Učitelj zgodovine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz zgodovine.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje zgodovine do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje zgodovino tudi v devetletni osnovni šoli.

1.1.18. Državljanska vzgoja in etika

Učitelj državljanske vzgoje in etike je lahko,

kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz filozofije, geografije, politologije, sociologije, teologije ali zgodovine.

Kdor je izpolnjeval pogoje za učitelja etike in družbe do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje državljansko vzgojo in etiko v devetletni osnovni šoli.

1.1.19. Športna vzgoja

Učitelj športne vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.

Učitelj športne vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz športne vzgoje.

Učitelj športne vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz športne vzgoje.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje športne vzgoje do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje športno vzgojo tudi v devetletni osnovni šoli.

1.1.20. Italijanščina kot drugi jezik (jezik okolja)

Učitelj italijanščine kot drugega jezika v prvem in v drugem obdobju je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka in opravil študijski program za izpopolnjevanje iz italijanščine.

Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po 146. členu ZOFVI in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz italijanščine, lahko poučuje italijanščino kot drugi jezik v prvem in drugem obdobju.

Učitelj italijanščine kot drugega jezika v vseh treh obdobjih je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program iz italijanščine.

Kdor izpolnjuje pogoje za predmetnega učitelja italijanščine kot jezika narodnosti po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje italijanščino kot drugi jezik v devetletni osnovni šoli v vseh treh obdobjih.

1.2. Drugi učitelj v prvem razredu

Drugi učitelj v prvem razredu je lahko,

kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz predšolske vzgoje ali kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.

Drugi učitelj v prvem razredu je lahko tudi

strokovni delavec, ki izpolnjuje izobrazbene pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok iz četrtega odstavka 40. oziroma 56. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) v povezavi s 103. členom zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97).

1.3. Učitelji izbirnih predmetov

TUJI JEZIKI

1.3.1. Angleščina

Učitelj angleščine je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja angleščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.

1.3.2. Nemščina

Učitelj nemščine je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja nemščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.

1.3.3. Italijanščina

Učitelj italijanščine je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz italijanščine.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje italijanščine kot fakultativnega predmeta do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje italijanščino v devetletni osnovni šoli.

1.3.4. Francoščina

Učitelj francoščine je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz francoščine.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje francoščine kot fakultativnega predmeta do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje francoščino v devetletni osnovni šoli.

1.3.5. Latinščina

Učitelj latinščine je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz latinščine.

Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje latinščine kot fakultativnega predmeta do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje latinščino v devetletni osnovni šoli.

1.3.6. Španščina

Učitelj španščine je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz španščine.

Kdor je končal dvopredmetni študijski program iz španščine v povezavi s še enim predmetom, za katerega je izpolnjeval pogoje za poučevanje do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje španščino v devetletni osnovni šoli.

SLOVENŠČINA

1.3.7. Literarni klub

Učitelj predmeta literarni klub je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz primerjalne književnosti in literarne teorije.

1.3.8. Šolsko novinarstvo

Učitelj predmeta šolsko novinarstvo je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz novinarstva ali bibliotekarstva.

1.3.9. Gledališki klub

Učitelj predmeta gledališki klub je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,

kdor je končal univerzitetni študijski program dramaturgije, dramske igre in umetniške besede, gledališke in radijske režije, filmske in televizijske režije ali primerjalne književnosti in literarne teorije.

INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE

1.3.10. Informacijsko opismenjevanje

Učitelj predmeta informacijsko opismenjevanje je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva.

VZGOJA ZA MEDIJE

1.3.11. Radio

1.3.12. Tisk

1.3.13. Televizija

Učitelj predmetov radio, tisk in televizija je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine, kateregakoli tujega jezika, geografije, zgodovine ali državljanske vzgoje in etike v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja izbirnih predmetov s področja filozofije za otroke, etnologije ali umetnostne zgodovine v devetletni osnovni šoli,

kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologije, kulturologije, novinarstva ali sociologije.

FILOZOFIJA ZA OTROKE

1.3.14. Kritično mišljenje

1.3.15. Etična raziskovanja

1.3.16. Jaz in drugi

Učitelj predmetov kritično mišljenje, etična raziskovanja in jaz in drugi je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program filozofije.

Učitelj predmetov kritično mišljenje, etična raziskovanja in jaz in drugi je lahko tudi,

kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz geografije, pedagogike, politologije, slovenščine, sociologije, sociologije kulture ali zgodovine.

ETNOLOGIJA

1.3.17. Srečanja s kulturami

1.3.18. Sodobnosti z razsežnostmi dediščine

Učitelj predmetov srečanje s kulturami in sodobnosti z razsežnostmi dediščine je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz etnologije in kulturne antropologije.

Učitelj predmeta srečanje s kulturami in sodobnosti z razsežnostmi dediščine je lahko tudi,

kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz geografije, pedagogike, sociologije, umetnostne zgodovine ali zgodovine.

GLASBA

1.3.19. Glasbena dela

1.3.20. Ansamblska igra

1.3.21. Glasbeni projekt

Učitelj predmetov glasbena dela, ansamblska igra in glasbeni projekt je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja glasbene vzgoje v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,

kdor je končal univerzitetni študijski program dirigiranja, kompozicije in glasbene teorije muzikologije, petja ali kateregakoli glasbenega instrumenta.

UMETNOSTNA ZGODOVINA

1.3.22. Kaj nam govorijo umetnine

1.3.23. Življenje, upodobljeno v umetnosti

1.3.24. Oblika in slog

Učitelj predmetov kaj nam govorijo umetnine, življenje, upodobljeno v umetnosti, ter oblika in slog je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program umetnostne zgodovine.

Učitelj predmetov kaj nam govorijo umetnine, življenje, upodobljeno v umetnosti, ter oblika in slog je lahko tudi,

kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz primerjalne književnosti in literarne teorije, slovenščine, sociologije ali zgodovine,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja likovne vzgoje v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.

PLESNE DEJAVNOSTI

1.3.25. Ples

1.3.26. Ljudski plesi

1.3.27. Starinski in družabni plesi

Učitelj predmetov ples, ljudski plesi ter starinski in družabni plesi je lahko,

kdor ima poklic plesalec oziroma je končal umetniško gimnazijo, smer ples, in je solist opernega baleta ter ima najmanj 5 let plesne prakse ali kdor ima poklic plesalec oziroma je končal umetniško gimnazijo in je solist v zboru opernega baleta ter ima najmanj 10 let plesne prakse,

kdor ima najmanj srednjo izobrazbo, izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa samostojnega kulturnega ustvarjalca s področja plesa in ima najmanj 5 let prakse iz sodobnega plesa.

Učitelj predmeta ples je lahko tudi,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz dramske igre in umetniške besede ali športne vzgoje.

VERSTVA IN ETIKA

1.3.28. Verstva in etika I

1.3.29. Verstva in etika II

1.3.30. Verstva in etika III

Učitelj predmetov verstva in etika I, verstva in etika II, ter verstva in etika III je lahko,

kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz filozofije, pedagogike, sociologije, teologije ali zgodovine

in opravil ustrezen študijski program za izpopolnjevanje iz verstev in etike.

Kdor je izpolnjeval pogoje za učitelja etike in družbe ob uveljavitvi tega pravilnika in opravil ustrezen študijski program za izpopolnjevanje iz verstev in etike, lahko poučuje predmete verstva in etika I, verstva in etika II, ter verstva in etika III v devetletni osnovni šoli.

RETORIKA

1.3.31. Retorika

Učitelj retorike je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz dramaturgije, filozofije, komunikologije, novinarstva, primerjalne književnosti in literarne teorije, sociologije ali kateregakoli tujega jezika.

ASTRONOMIJA

1.3.32. Sonce, Luna in Zemlja

1.3.33. Daljnogledi in planeti

1.3.34. Zvezde in vesolje

Učitelj predmetov Sonce, Luna in Zemlja, daljnogledi in planeti ter zvezde in vesolje je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike v devetletni osnovni šoli,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja matematike v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.

BIOLOGIJA

1.3.35. Raziskovanje organizmov v domači okolici

1.3.36. Organizmi v naravi in umetnem okolju

1.3.37. Rastline in človek

Učitelj predmetov raziskovanje organizmov v domači okolici, organizmi v naravi in umetnem okolju ter rastline in človek je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije v devetletni osnovni šoli.

GEOGRAFIJA

1.3.38. Življenje človeka na Zemlji

1.3.39. Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja

Učitelj predmetov življenje človeka na Zemlji ter raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja geografije v devetletni osnovni šoli.

LOGIKA

1.3.40. Logika

Učitelj logike je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz filozofije ali matematike.

Učitelj logike je lahko tudi,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.

OBDELAVA GRADIV

1.3.41. Les

1.3.42. Umetne snovi

1.3.43. Kovine

Učitelj predmetov les, umetne snovi ter kovine je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v devetletni osnovni šoli.

PROJEKTI IZ FIZIKE IN TEHNIKE

1.3.44. Projekti iz fizike in tehnike

Učitelj predmeta projekti iz fizike in tehnike je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike v devetletni osnovni šoli,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v devetletni osnovni šoli.

PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE

1.3.45. Projekti iz fizike in ekologije

Učitelj predmeta projekti iz fizike in ekologije je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike v devetletni osnovni šoli,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v devetletni osnovni šoli.

ELEKTRONIKA ZA ROBOTIKO

1.3.46. Elektronika z robotiko

Učitelj predmeta elektronika z robotiko je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike v devetletni osnovni šoli,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelj tehnike in tehnologije v devetletni osnovni šoli.

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI

1.3.47. Risanje v geometriji in tehniki

Učitelj predmeta risanje v geometriji in tehniki je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v devetletni osnovni šoli.

ELEKTROTEHNIKA

1.3.48. Elektrotehnika

Učitelj predmeta elektrotehnika je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v devetletni osnovni šoli.

ROBOTIKA V TEHNIKI

1.3.49. Robotika v tehniki

Učitelj predmeta robotika v tehniki je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v devetletni osnovni šoli.

RAČUNALNIŠTVO

1.3.50. Urejanje besedil

1.3.51. Multimedija

1.3.52. Računalniška omrežja

Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija ter računalniška omrežja je lahko:

kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva ali računalništva z matematiko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja informatike v izobraževalnih programih gimnazije.

Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija ter računalniška omrežja je lahko tudi:

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz informatike.

Kdor je izpolnjeval pogoje za učitelja predmetov urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja v šolskem letu 2006/2007, lahko poučuje predmete urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja še naprej.

OKOLJSKA VZGOJA

1.3.53. Okoljska vzgoja I.

1.3.54. Okoljska vzgoja II.

1.3.55. Okoljska vzgoja III.

Učitelj predmeta okoljska vzgoja je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije v devetletni osnovni šoli,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja kemije v devetletni osnovni šoli,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja geografije v devetletni osnovni šoli.

Učitelj predmeta okoljska vzgoja je lahko tudi,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike, tehnike in tehnologije, gospodinjstva ali državljanske vzgoje in etike v devetletni osnovni šoli.

ŠPORT

1.3.56. Šport za zdravje

1.3.57. Izbrani šport

1.3.58. Šport za sprostitev

Učitelj predmetov šport za zdravje, izbrani šport ter šport za sprostitev je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja športne vzgoje v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.

PREHRANA

1.3.59. Sodobna priprava hrane

1.3.60. Načini prehranjevanja

Učitelj predmetov sodobna priprave hrane ter načini prehranjevanja je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja gospodinjstva v devetletni osnovni šoli.

MATEMATIČNA DELAVNICA

1.3.61. Matematična delavnica 7

1.3.62. Matematična delavnica 8

1.3.63. Matematična delavnica 9

Učitelj predmetov matematična delavnica 7, matematična delavnica 8 in matematična delavnica 9 je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja matematike v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.

KLEKLJANJE

1.3.64. Osnovne tehnike klekljanja

1.3.65. Temeljne tehnike v slovenski čipki

1.3.66. Široki ris

Učitelj predmetov osnovne tehnike klekljanja, temeljne tehnike v slovenski čipki in široki ris je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli.

LIKOVNO SNOVANJE

1.3.67. Likovno snovanje I

1.3.68. Likovno snovanje II

1.3.69. Likovno snovanje III

Učitelj predmetov likovno snovanje I, likovno snovanje II in likovno snovanje III je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja likovne vzgoje v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.

TURISTIČNA VZGOJA

1.3.70. Turistična vzgoja

Učitelj predmeta turistična vzgoja je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja geografije ali zgodovine v devetletni osnovni šoli ali

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz etnologije ali umetnostne zgodovine.

Učitelj predmeta turistična vzgoja je lahko tudi,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.

Kdor je izpolnjeval pogoje za učitelja razrednega pouka do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje turistično vzgojo v devetletni osnovni šoli.

TUJI JEZIKI

1.3.71. Hrvaščina

Učitelj hrvaščine je lahko,

kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz hrvaščine, srbščine, makedonščine.

Kdor je končal dvopredmetni študijski program iz hrvaščine (oziroma srbohrvaščine) v povezavi s še enim predmetom, za katerega je izpolnjeval pogoje za poučevanje do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje hrvaščino v devetletni osnovni šoli.

KLAVIATURA IN RAČUNALNIK

1.3.72. Klaviatura in računalnik 1

1.3.73. Klaviatura in računalnik 2

Učitelj predmetov klaviatura in računalnik 1 in klaviatura in računalnik 2 je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja predmeta glasbena vzgoja v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz kompozicije in glasbene teorije, muzikologije, dirigiranja, petja ali kateregakoli glasbenega instrumenta.

DRŽAVLJANSKA KULTURA

1.3.74. Državljanska kultura

Učitelj predmeta državljanska kultura je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja predmeta državljanska vzgoja in etika v devetletni osnovni šoli.

GENETIKA

1.3.75. Genetika

Učitelj predmeta genetika je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije v devetletni osnovni šoli.

KMETIJSTVO

1.3.76. Kmetijstvo

Učitelj predmeta kmetijstvo je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja predmeta geografija ali biologija v devetletni osnovni šoli,

kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz gospodinjstva,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva.

ČEBELARSTVO

1.3.77. Čebelarstvo

Učitelj predmeta čebelarstvo je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli.

KEMIJA

1.3.78. Poskusi v kemiji

1.3.79. Kemija v okolju

1.3.80. Kemija v življenju

Učitelj predmetov Poskusi v kemiji, Kemija v okolju in Kemija v življenju je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja kemije v devetletni osnovni šoli.

ŠAH

1.3.81. Šah 1 - Šahovske osnove

1.3.82. Šah 2 - Šahovsko kombiniranje

1.3.83. Šah 3 - Šahovske strategije

Učitelj predmetov Šah 1 - Šahovske osnove, Šah 2 - Šahovsko kombiniranje in Šah 3 - Šahovske strategije je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli.

TUJ JEZIK

1.3.84. Ruščina

Učitelj ruščine je lahko:

kdor je končal univerzitetni študijski program ruščine.

Kdor je končal dvopredmetni študijski program ruščine v povezavi s še enim predmetom, za katerega je izpolnjeval pogoje za poučevanje do uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje ruščino tudi v devetletni osnovni šoli.

1.4. Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja

Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije ali socialne pedagogike ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz predšolske vzgoje.

Kdor je izpolnjeval pogoje za učitelja v oddelkih podaljšanega bivanja do uveljavitve tega pravilnika, lahko delo v podaljšanem bivanju opravlja tudi v devetletni osnovni šoli.

1.5. Učitelj za individualne in skupinske pomoči

Učitelj individualne in skupinske pomoči za izobraževanje posebej nadarjenih učencev je lahko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije ali pedagogike (smer pedagogika).

Učitelj individualne in skupinske pomoči za izobraževanje učencev z učnimi težavami je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije ali socialne pedagogike.

Kdor izpolnjuje pogoje za defektologa ali socialnega pedagoga po 146. členu zakona, lahko izvaja individualno in skupinsko pomoč za izobraževanje učencev z učnimi težavami.

Učitelj individualne in skupinske pomoči za izobraževanje učencev z učnimi težavami je lahko tudi,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli.

1.6. Učitelj za dodatno strokovno pomoč

Učitelj za dodatno strokovno pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj je lahko:

kdor je končal univerzitetni študijski program specialne in rehabilitacijske pedagogike,

kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije,

kdor je končal univerzitetni študijski program socialne pedagogike,

kdor je končal univerzitetni študijski program psihologije,

kdor je končal univerzitetni študijski program pedagogike (smer - pedagogika).

Učitelj za dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč je lahko:

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli in je opravil študijski program izpopolnjevanja za učitelje za dodatno strokovno pomoč.

Kdor izpolnjuje pogoje za defektologa ali socialnega pedagoga po 146. členu ZOFVI, lahko izvaja dodatno strokovno pomoč.

Katero od navedenih smeri izobrazbe morajo imeti strokovni delavci za izvajanje dodatne strokovne pomoči posameznemu učencu s posebnimi potrebami, se glede na vrsto pomoči, ki jo učenec potrebuje, določi z odločbo o usmeritvi.

2. Svetovalni delavci

2.1. Psiholog

Svetovalni delavec - psiholog je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije.

2.2. Pedagog

Svetovalni delavec - pedagog je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike (smer pedagogika).

2.3. Socialni delavec

Svetovalni delavec - socialni delavec je lahko,

kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz socialnega dela.

2.4. Socialni pedagog

Svetovalni delavec - socialni pedagog je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz socialne pedagogike.

2. 5. Defektolog

Svetovalni delavec - defektolog je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz defektologije.

Kdor je izpolnjeval pogoje za svetovalnega delavca do uveljavitve tega pravilnika, lahko opravlja delo svetovalnega delavca tudi v devetletni osnovni šoli.

3. Knjižničar

Knjižničar je lahko,

kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz bibliotekarstva.

Knjižničar je lahko tudi,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v devetletni osnovni šoli

in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.

Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.

Kdor izpolnjuje pogoje za knjižničarja po 148. členu ZOFVI, lahko opravlja delo knjižničarja tudi v devetletni osnovni šoli.

4. Organizator šolske prehrane

Organizator šolske prehrane je lahko,

kdor izpolnjuje s predpisi določene pogoje za učitelja gospodinjstva v osnovni šoli,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije.

5. Računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti

Računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti je lahko:

kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva ali računalništva z matematiko,

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja informatike v izobraževalnih programih gimnazije.

Računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti je lahko tudi:

kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz informatike.

Kdor je izpolnjeval pogoje za računalnikarja - organizatorja informacijskih dejavnosti v šolskem letu 2006/2007, lahko opravlja delo računalnikarja - organizatorja informacijskih dejavnosti še naprej.

6. Laborant

Laborant v osnovni šoli je lahko,

kdor je opravil maturo z izbirnim predmetom biologija ali kemija ali fizika,

kdor je končal štiriletni srednješolski program, ki je vseboval najmanj 240 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja ali najmanj 240 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja ali najmanj 240 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja.

6. člen

Strokovni delavci, ki nimajo opravljenih s tem pravilnikom predpisanih študijskih programov za izpopolnjevanje, jih morajo opraviti najpozneje do konca šolskega leta 2007/08.

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka morajo imeti učitelji angleščine, nemščine in italijanščine kot drugega jezika (jezik okolja) predpisane študijske programe za izpopolnjevanje opravljene pred začetkom poučevanja.

Do konca šolskega leta 2007/08 lahko v prvem razredu devetletne osnovne šole poučujejo tudi strokovni delavci, ki imajo pridobljene vsaj tri točke v programu izpopolnjevanja za delo v prvem razredu.

Strokovni delavci, ki poučujejo v prvem razredu devetletne osnovne šole, morajo program izpopolnjevanja dokončati najpozneje do konca šolskega leta 2007/08.

7. člen

Ne glede na določbe tega pravilnika je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z ustrezne smeri.

8. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika se za strokovne delavce v programu devetletne osnovne šole preneha uporabljati Sklep o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje in sodelavce laborante v programih srednjih in osnovnih šol (Uradni list RS, št. 42/95 in 68/95).

9. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Priloga k Pravilniku o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. št. Predmet          Udeleženci programa           Program stalnega
                                      strokovnega
                                      izpopolnjevanja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.7.  Tehnika in tehnologija  Učitelji predmeta tehnika in      program iz specialne
                  tehnologija               didaktike
                  s končanim univerzitetnim študijskim  tehnike in tehnologije
                  programom iz elektrotehnike,
                  strojništva ali lesarstva
1.3.78.  Poskusi v kemiji     vsi učitelji predmeta Poskusi v     program iz poskusov v
                  kemiji                 kemiji
1.3.79.  Kemija v okolju      vsi učitelji predmeta Kemija v     program iz kemije v
                  okolju                 okolju
1.3.80.  Kemija v življenju    vsi učitelji predmeta Kemija v     program iz kemije v
                  življenju                življenju
1.3.81.  Šah 1 – Šahovske     vsi učitelji predmeta Šah 1 –      program iz šaha – šahovske
     osnove          Šahovske osnove             osnove
1.3.82.  Šah 2 – Šahovsko     vsi učitelji predmeta Šah 2 –      program iz šaha –
     kombiniranje       Šahovsko kombiniranje          šahovsko kombiniranje
1.3.83.  Šah 3 – Šahovske     vsi učitelji predmeta Šah 3 –      program iz šaha – šahovske
     strategije        Šahovske strategije           strategije
1.5.   Učitelj za individualne  učitelji za ind. in skupinske pomoči,  program iz individualnih in
     in skupinske pomoči    ki izpolnjujejo pogoje za učitelja v  skupinskih pomoči
                  devetletni osnovni šoli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
********************

(1) Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 57/1999), objavljena 16.7.1999.

(2) Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 8/2001), objavljena 2.2.2001

(3) Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 64/2001), objavljena 3.8.2001, velja od 4.8.2001

(4) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 73/2003), objavljen 29.7.2003, ki velja od 13.8.2003, določa tudi:

»1. Člen

V naslovu in členih odredbe o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 57/99, 8/01 in 64/01), se beseda »odredba« v različnih sklonih nadomesti z besedo »pravilnik« v ustreznem sklonu.«

(5) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 72-3932/2007), objavljen 10.8.2007, velja od 11.8.2007

(6) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 90-3863/2008), objavljen 22.9.2008, velja 23.9.2008

GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908