ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI (20. MAJ 2013)

Na podlagi 13. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96 (45/96 popr.), 51/98, 28/99, 39/99-ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01 (78/01 popr.), 56/02, 52/07, 60/08, 61/08, 33/10, 83/10, 89/10, 79/11 in 40/12)


Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopa minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo

in

SVIZ - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, kot stranka na strani javnih uslužbencev, ki ga zastopa Jelka Velički,
ZSSS - Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR, kot stranka na strani javnih uslužbencev, ki ga zastopa Bojan Hribar in
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, kot stranka na strani javnih uslužbencev, ki ga zastopa dr. Tomaž Sajovic,


sklenejo

A N E K S
h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji


1. člen
(namen sklepanja)


Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014, z dne 20. 5. 2013.


2. člen
(nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela)


V Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96 (45/96 popr.), 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01 (78/01 popr.), 56/02, 52/07, 60/08, 61/08, 33/10, 83/10, 89/10, 79/11 in 40/12) se v 92. členu v prvem odstavku spremeni prva alineja tako, da se glasi:
»- zaradi bolezni in poškodbe, ki ni povezana z delom;«
V tretjem odstavku se besedilo »90%« nadomesti z besedilom »80%«.

3. člen
(jubilejna nagrada za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)


Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 % višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat, na predlog člana.

4. člen
(izplačevanje jubilejnih nagrad)


Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.


5. člen
(solidarnostna pomoč za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)


(1) Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 % višja solidarnostna pomoč.

(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 % minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

(3) Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.

6. člen
(usklajevanje prejemkov)


Do konca leta 2014 se višina prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, ne usklajuje.

7. člen
(veljavnost)


Ta aneks začne veljati z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprejetega na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 z dne 20.05.2013.Številka: 0070-72/2013
Ljubljana, dne 20. maja 2013


EVA: 2013 – 3330 - 0072


za Vlado Republike Slovenije
Minister za izobraževanje, znanost in šport
Dr. Jernej PIKALO
SVIZ- Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije
Jelka VELIČKI

ZSSS - Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije
Bojan HRIBAR

Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze
dr. Tomaž SAJOVIC
GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908