PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O IMENOVANJU V STROKOVNE NAZIVE V KNJIŽNIČNI DEJAVNOSTI

1. člen


V Pravilniku o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09) se v drugem odstavku 1. člena črta besedilo », razen strokovnih delavcev v šolskih knjižnicah«.

2. člen


V drugem, tretjem in četrtem odstavku 15. člena in v drugem, tretjem in četrtem odstavku 16. člena se v drugi alinei na koncu besedila pred piko doda besedilo, ki se glasi: »vsaj iz dveh različnih poglavij Meril iz priloge tega pravilnika.«.

3. člen


V drugem in tretjem odstavku 17. člena in v drugem in tretjem odstavku 18. člena se v drugi alinei na koncu besedila pred piko doda besedilo, ki se glasi: »vsaj iz treh različnih poglavij Meril.«. V četrtem odstavku 17. in 18. člena se na koncu besedila pred piko doda besedilo, ki se glasi: »vsaj iz treh različnih poglavij Meril iz priloge tega pravilnika, od tega tretjino vseh zahtevanih točk z objavami.«.

4. člen


V drugem, tretjem in četrtem odstavku 19. člena se v drugi alinei na koncu besedila pred piko doda besedilo, ki se glasi: »vsaj iz treh različnih poglavij Meril iz priloge tega pravilnika, od tega tretjino vseh zahtevanih točk z avtorskimi objavami.«.

5. člen


V drugem odstavku 20. člena se v drugi alinei in v tretjem odstavku 20. člena se v 2. točki na koncu besedila pred piko doda besedilo, ki se glasi: »vsaj iz treh različnih poglavij Meril iz priloge tega pravilnika, od tega tretjino vseh zahtevanih točk z objavami.«.

6. člen


Besedilo priloge pravilnika se nadomesti z novim besedilom, kot je določeno v prilogi tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

7. člen


Ta pravilnik začne veljati 2. aprila 2012.

Št. 0070-14/2010

Ljubljana, dne 10. avgusta 2011

EVA 2010-3511-0019
v funkciji ministra za kulturo
dr. Boštjan Žekš l.r.
MinisterSoglašam!
v funkciji ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister


Soglašam!
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport
Priloga: Merila za ocenjevanje strokovne usposobljenosti v knjižnični dejavnosti
GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908