A N E K S H KOLEKTIVNI POGODBI ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI

A N E K S h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 34/93, 3/98, 39/99, 99/01)

1. člen

S tem aneksom se ureja usklajevanje minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence od 1. 1. 2006 dalje in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2006.

2. člen

Minimalna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), določena v II. točke Sklepa o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 67/05), veljavna na dan 31. december 2005, se od 1. januarja 2006 dalje usklajuje glede na rast povprečnih mesečnih plač, izplačanih zaposlenim pri pravnih osebah, ki jo objavi Statistični urad RS (povprečna plača).

Znesek minimalne premije iz prejšnjega odstavka se uskladi enkrat letno z rastjo povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah, ki jo objavi Statistični urad RS, za obdobje januar - oktober tekočega leta v primerjavi s povprečno plačo za obdobje januar - oktober predhodnega leta.

Znesek minimalne premije se v skladu s prejšnjim odstavkom uskladi v mesecu decembru za naslednje leto tako, da uskladitev velja od 1. januarja naslednjega leta.

Prva uskladitev minimalne premije v skladu s tem aneksom se opravi v mesecu decembru 2005 in velja od 1. januarja 2006.

3. člen

Dodatna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s šestim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), določena v II. točki Sklepa o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 67/05), veljavna na dan 31. decembra 2005, se v letu 2006 uskladi za odstotek celotne osnove za uskladitev plač zaposlenih v javnem sektorju.

Znesek dodatne premije se v skladu s prejšnjim odstavkom uskladi z dnem, ki je določen za uskladitev plač zaposlenih v javnem sektorju, vendar najkasneje do 1. julija 2006.

4. člen

Usklajene zneske skupne premije ugotovi Odbor zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence iz 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04) in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.


Ljubljana, dne 5. decembra 2005


Vlada

Republike Slovenije:

dr. Gregor Virant l.r.

Minister za javno upravo

Reprezentativni sindikati

javnega sektorja:SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,

IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI

DEJAVNOSTI SLOVENIJE

Bojan Hribar l.r.SINDIKAT DRŽAVNIH IN DRUŽBENIH

ORGANOV SLOVENIJE

Drago Ščernjavič l.r.POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE

Branko Prah l.r.SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE

Dušan Pečnik l.r.SINDIKAT ZDRAVSTVA IN

SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE

Nevenka Lekše l.r.SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,

ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE

Nevenka Tučič l.r.FIDES - SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE

Konrad KuštrinSINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE

Jelka Černivec l.r.GLOSA - SINDIKAT KULTURE

SLOVENIJE

Doro Hvalica l.r.SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE

Bogdan Godnič l.r.NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV

LJUBLJANSKE UNIVERZE

dr. Tomaž Sajovic l.r.SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE

Iztok JurančičSINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV SLOVENIJA

Peter Kosmač l.r.SIFARM - SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE

Zdenka Jakopanec l.r.SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE NEODVISNOST - KNSS

Milan ŠtimecSINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE

Mojca Šumer l.r.SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE - PERGAM

Matija Cevc l.r.SVAS - SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE

Jurij Por l.r.MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

SAMOSTOJNI SINDIKAT DIPLOMATOV

Milena ŠmidKONFEDERACIJA SINDIKATOV 90

SLOVENIJE

Peter Majcen l.r.SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE

Tom ZalaznikSINDIKAT SOCIALNEGA

ZAVAROVANJA SLOVENIJE

Nataša Kus l.r.KNSS

NEODVISNOST

SINDIKAT REJNIŠKIH DRUŽIN

Vida BerglezSILMES - SINDIKAT LABORATORIJSKE

MEDICINE SLOVENIJE

Stane TomšičSINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

Stanislav Konda l.r.


Št. 010-010/2004/329

Ljubljana, dne 5. decembra 2005

EVA 2005-3111-0060


Ta Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je bil s sklepom o registraciji aneksa, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 15. 12. 2005 pod zap. št. 40/9 in št. spisa 02047-18/2005/2.

GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908