UREDBA O ENOTNI METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju obsega:
- Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09 z dne 20. 2. 2009),
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 23/09 z dne 27. 3. 2009),
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 48/09 z dne 26. 6. 2009),
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 113/09 z dne 31. 12. 2009),
- Uredbo o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 25/10 z dne 26. 3. 2010),
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 67/10 z dne 20. 8. 2010),
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 105/10 z dne 24. 12. 2010).

UREDBA
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
(neuradno prečiščeno besedilo št. 6)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(veljavnost) (1) Ta uredba določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 80/08 in 120/08 - odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izplačevalci obračunavati in izplačevati plače. (2) Ta uredba velja za vse uporabnike proračuna Republike Slovenije, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).

UREDBA O ENOTNI METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908