UREDBA O DELOVNI USPEŠNOSTI IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA ZA JAVNE USLUŽBENCE

Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence obsega: Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 z dne 30. 5. 2008), Uredbo o dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 89/08 z dne 19. 9. 2008), Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize - ZIUZGK (Uradni list RS, št. 98/09 z dne 4. 12. 2009), Zakon o interventnih ukrepih - ZIU (Uradni list RS, št. 94/10 z dne 26. 11. 2010).

UREDBA o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (neuradno prečiščeno besedilo št. 3)

1. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, razen za javne uslužbence v drugih državnih organih, kot jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo). (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ta uredba določa pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi za javne uslužbence v pravosodnih organih, to je na sodiščih, državnem tožilstvu in državnem pravobranilstvu.


2. člen

(pogoji in merila)

(1) Javnemu uslužbencu se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v posameznem mesecu pod pogoji, ki jih določa zakon, če: povečan obseg dela opravi pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna; opravi povečan obseg dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta, ki ga določi Vlada Republike Slovenije s svojim aktom in za katerega so zagotovljena dodatna sredstva. (2) Javnemu uslužbencu, ki prejema del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz prejšnjega odstavka, direktor oziroma predstojnik za iste naloge ne sme odrediti dela prek polnega delovnega časa. (3) Pristojni organ lahko z internim aktom podrobneje določi merila in postopek za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.


3. člen

(viri sredstev)

Del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se zagotavlja: za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena iz prihrankov sredstev za plače posameznega proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela, ali nezasedenih delovnih mest ali iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu uporabnika proračuna; za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena iz sredstev, ki jih je zagotovil financer projekta, za izvajanje posebnega projekta, ki ga je s svojim aktom določila Vlada Republike Slovenije.


4. člen

(višina dela plače)

(1) Višina dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz 1. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe lahko znaša za javnega uslužbenca največ 20 odstotkov osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 50 odstotkov njegove osnovne plače. (2) Direktorjem iz Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07 in 112/07) se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe največ v višini 10 odstotkov njihove osnovne plače.


5. člen

(odločanje o dodelitvi sredstev)

(1) O delu plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnega uslužbenca iz prvega odstavka prejšnjega člena s sklepom odloči direktor oziroma predstojnik. (2) Če je ustanovitelj in financer uporabnika proračuna Republika Slovenija, odloči o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorje iz drugega odstavka prejšnjega člena s sklepom organ, pristojen za njihovo imenovanje, s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Če je ustanovitelj in financer lokalna skupnost, s sklepom odloči organ, pristojen za njihovo imenovanje, s soglasjem pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri je sedež uporabnika proračuna. Če ustanovitelj ni hkrati tudi financer, odloči o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorje organ, pristojen za njihovo imenovanje, s soglasjem financerja. V Javnem zavodu RTV Slovenija odloči o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorje iz drugega odstavka prejšnjega člena s sklepom Programski svet s soglasjem Nadzornega sveta. (3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, odloči o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorje v državnih organih, upravah pravosodnih organov in v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti predstojnik.
________________________________________


Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08) vsebuje naslednji končni določbi:

»6. člen

(končna določba)

(1) Z dnem začetka uporabe te uredbe prenehajo veljati Uredba o določitvi pogojev in obsega dela plače za plačilo povečanega obsega dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 121/06), Uredba o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela (Uradni list RS, št. 48/06 in 23/07) in Uredba o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 100/06). (2) Ta uredba ne velja za javne uslužbence v javnih vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih zavodih v primerih določitve obsega dodatne tedenske učne obveznosti oziroma obsega dodatne tedenske pedagoške obveznosti.


7. člen

(končna določba)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem prvega obračuna plač na podlagi ZSPJS.«.
________________________________________


Uredba o dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 89/08) dodaja 5.a člen uredbe:

»5.a člen

(prehodna določba)

Ne glede na določbe te uredbe se lahko javnim uslužbencem, ki so prejemali dodatek v skladu z 80.h členom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 in 56/02) in v skladu s 54.e členom Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 - popr., 5/93, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 - popr., 106/99, 107/00, 64/01, 84/01 in 85/01 - popr.) za mesec avgust, september, oktober, november in december 2008 določi, v dosedanji višini dodatka, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. Sredstva za izplačilo delovne uspešnosti v skladu s prejšnjim odstavkom se zagotovijo iz virov, iz katerih se je izplačeval dodatek.«;


ter vsebuje naslednjo končno določbo:

»4. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republika Slovenije.«. ________________________________________


Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize - ZIUZGK (Uradni list RS, št. 98/09) v zvezi s 4. členom uredbe določa:

»8. člen

(povečan obseg dela)

Ne glede na prvi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) in splošnih aktov, ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v drugih državnih organih, lahko v letu 2010, višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna znaša največ 20 odstotkov njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30 odstotkov njegove osnovne plače. Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09 in 61/09), se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letu 2010 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko, v letu 2010, uporabniki proračuna porabijo največ 60 odstotkov sredstev iz prihrankov določenih v 22.d členu ZSPJS.«;


ter vsebuje naslednjo končno določbo:

»4. KONČNA DOLOČBA 9. člen Ta zakon začne veljati 1. januarja 2010 in preneha veljati 31. decembra 2010.«. ________________________________________


Zakon o interventnih ukrepih - ZIU (Uradni list RS, št. 94/10) v zvezi s 4. členom uredbe določa:

»7. člen

(povečan obseg dela)

(1) Ne glede na prvi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba o delovni uspešnosti) in splošnih aktov, ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v drugih državnih organih, lahko v letih 2011 in 2012, višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20% njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30% njegove osnovne plače. (2) Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10 in 88/10), se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letih 2011 in 2012 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti. (3) Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko, v letih 2011 in 2012, uporabniki proračuna porabijo največ 60% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS. ter vsebuje naslednjo končno določbo: »5. KONČNA DOLOČBA 11. člen Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908