ANEKS ŠT. 4 H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR

1. člen

V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09) se v tretjem odstavku 50. člena za besedilom »se odpravijo« črta besedilo »v obdobju od leta 2008 do leta 2010«.

Četrti odstavek se nadomesti z novim četrtim, petim in šestim odstavkom tako, da se glasi:

»Javni uslužbenec doseže osnovno plačo, ki pripada višjemu plačnemu razredu zaradi odprave nesorazmerij s 1. oktobrom 2010.

Ne glede na prejšnji odstavek se višja osnovna plača, ki pripada javnemu uslužbencu zaradi odprave nesorazmerja, začne izplačevati za mesec oktober v dveh zaporednih letih, ki sledita letu, v katerem realna rast bruto družbenega proizvoda preseže 2,5% tako, da se v prvem letu do tedaj dosežena osnovna plača javnega uslužbenca poviša za vrednost tretje četrtine odprave nesorazmerja v osnovni plači javnega uslužbenca, in v drugem letu pa še za vrednost četrte četrtine odprave nesorazmerja.

V obdobju iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v javnem sektorju pred 1. oktobrom 2010, obračuna in določi osnovna plača na način, kot se jim je določila za mesec september 2010. Javnim uslužbencem, ki se zaposlijo po 1. oktobru 2010 ali so po tem datumu premeščeni na drugo delovno mesto oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za drugo delovno mesto, so imenovani v naziv oziroma višji naziv ali napredujejo v višji plačni razred, se v obdobju ne izplačevanja plač, doseženih v skladu s prvim odstavkom tega člena, določi osnovna plača na način, kot bi se jim v enakih primerih določila za mesec september 2010.«

Črta se dosedanji peti odstavek.

2. člen

V Aneksu št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) se črta drugi odstavek 3. člena.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Splošna uskladitev osnovnih plač se v letu 2011 ne izvede. Če dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2010 do decembra 2011 preseže 2%, se osnovne plače v januarju 2012 uskladijo za nastalo razliko nad 2%.«.

Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:

»Splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2012 se določi v roku iz 5. člena ZSPJS.«.

3. člen

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0100-704/2010/67

Ljubljana, dne 5. novembra 2010

EVA 2010-3111-0039

Vlada Republike SlovenijeIrma Pavlinič Krebs l.r.

Ministrica za javno upravodr. Franc Križanič l.r.

Minister za financeReprezentativni sindikati

javnega sektorjaSINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE

Branimir Štrukelj l.r.SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE - PERGAM

Milan Štimec

NI PODPISALSINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI

DEJAVNOSTI SLOVENIJE

Bojan Hribar l.r.GLOSA - SINDIKAT KULTURE SLOVENIJE

Doro Hvalica

NI PODPISALSINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE

Drago Ščernjavič

NI PODPISALPOLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE

Branko Prah l.r.SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE

Dušan Pečnik

NI PODPISALSINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE

Zvonko Vukadinovič l.r.FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE

Konrad Kuštrin

NI PODPISALSINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE

Jelka Mlakar l.r.KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE

Boris Mazalin

NI PODPISALSINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE

Zoran Kejžar

NI PODPISALNEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV

LJUBLJANSKE UNIVERZE

dr. Tomaž Sajovic l.r.SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV

Peter Kosmač

NI PODPISALSIFARM - SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE

Dragana Žitnik

NI PODPISALSINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE

Darinka Avguštiner

NI PODPISALSIDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE - PERGAM

Matija Cevc

NI PODPISALSVAS - SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE

Jurij Por

NI PODPISALSINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV

Matjaž Kovačič

NI PODPISALSINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE

Tom Zalaznik

NI PODPISALSINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE

Stanislav Košir

NI PODPISALSILMES - SINDIKAT LABORATORIJSKE

MEDICINE SLOVENIJE

Stane Tomšič

NI PODPISALSINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

Darko Milenkovič

NI PODPISALSINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE

Iztok Jurančič

NI PODPISALSINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE

Tomaž Virnik l.r.SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO - SINCE 07 - KSS PERGAM

Perica Radonjič

NI PODPISALSINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM

Robert Kokovnik

NI PODPISALSINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE

Loredano Cetin

NI PODPISALSINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE

Zoran Petrovič

NI PODPISALDENS - SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV

SLOVENIJE

Alenka Krabonja

NI PODPISAL

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 8. 11. 2010 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-16 o tem, da je Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 30/4.

GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908