ANEKS ŠT. 3 H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR

1. člen39. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni liste RS, št. št. 57/08, 23/09 in 91/09, v nadaljnjem besedilu: KPJS) se spremeni tako, da se glasi:

»39. člen

(dodatki za nevarnost in posebne obremenitve)

Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve so:

1. Dodatek za čas neposrednega usposabljanja za delo v posebni policijski enoti v višini 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.

2. Dodatek za čas neposrednega izvajanja nalog v posebni policijski enoti v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.

3. Dodatek za čas potapljanja potapljača v okviru usposabljanja v višini 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.

4. Dodatek za čas potapljanja potapljača v primeru intervencije v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.

5. Dodatek za usposobljenost in poučevanje treh ali več po vsebini različnih predmetov v višini 3% urne postavke javnega uslužbenca.

6. Dodatek za ure razredništva, določene v skladu z normativnimi kriteriji v višini 7% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca v:

- oddelkih osnovne šole, ki štejejo do 22 učencev;

- oddelkih nižjega poklicnega izobraževanja, ki štejejo do19 dijakov;

- oddelkih srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja, ki štejejo do 25 dijakov oziroma vajencev.

7. Dodatek za ure razredništva, določene v skladu z normativnimi kriteriji v višini 13% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca v:

- oddelkih osnovne šole, ki štejejo 23 in več učencev;

- oddelkih nižjega poklicnega izobraževanja, ki štejejo 20 in več dijakov;

- oddelkih srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja, ki štejejo 26 in več dijakov oziroma vajencev.

8. Dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih v šolah oziroma zavodih za:

- poučevanje v oddelkih kombiniranih iz dveh razredov v višini 7% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;

- poučevanje v oddelkih kombiniranih iz treh oziroma več razredov v višini 10% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.

9. Dodatek za delo učiteljev, vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev v bolnišničnih oddelkih vrtcev in šol v višini 7% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.

10. Dodatek za izvajanje prilagojenega programa in za drugo neposredno delo v vrtcu in izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa in za drugo neposredno delo v šoli oziroma zavodu za:

- delo z osebami z lažjo motnjo v duševnem razvoju, z motnjami vida, sluha, govora ter motnjami v telesnem in gibalnem razvoju, v višini 8% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;

- delo z osebami z motnjami vedenja in osebnosti (s čustveno vedenjskimi težavami) v višini 10% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;

- delo z osebami z zmerno motnjo v duševnem in telesnem razvoju v višini 12% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;

- delo z osebami s težjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju v višini 15% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;

- delo z osebami s težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju v višini 18% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.

Delovna mesta v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, na katerih javnemu uslužbencu pripada dodatek iz prve do pete alineje, s sklepom določi minister, pristojen za šolstvo, v soglasju z reprezentativnimi sindikati.

11. Dodatek za neposredno delo z osebami z duševno, telesno ali senzorno motnjo v zdravstvenih zavodih, v posebnih in splošnih socialnih zavodih, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje za:

- delo z osebami z lažjo motnjo v duševnem razvoju in telesno ali senzorno motnjo v višini 8% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;

- delo z osebami z zmerno motnjo v duševnem razvoju ali zmerno telesno motnjo v višini 12% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;

- delo z osebami s težjo motnjo v duševnem razvoju ali težjo telesno motnjo v višini 15% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;

- delo z osebami s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko telesno motnjo v višini 18% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;

- delo z osebami z demenco, za katere je potreben povečan nadzor, v višini 12% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.

Dodatek po peti alinei se izključuje z dodatki po alineah od ena do štiri prejšnjega odstavka. Dodatki iz prve, druge, tretje in četrte alinee se ne seštevajo.

Pri določitvi višine dodatka po prvi, drugi, tretji in četrti alinei iz prvega odstavka te točke se upošteva strukturo uporabnikov oziroma pacientov po vrstah prizadetosti, kar se lahko natančneje določi s sklepom ministra iz petega odstavka te točke.

Dodatek po peti alinei iz prvega odstavka te točke pripada javnemu uslužbencu, če povprečni mesečni obseg neposrednega dela javnega uslužbenca z osebami z demenco presega 23% delovnega časa javnega uslužbenca.

Zavodi in delovna mesta, na katerih javnemu uslužbencu pripada dodatek, če izpolnjuje pogoje iz 11. točke, se določi s sklepom ministrov, pristojnih za zdravstvo in socialno varstvo, s soglasjem reprezentativnih sindikatov za te dejavnosti.

12. Dodatek za delo na višini oziroma v globini za:

- delo na višini od 2 m do 4 m, v višini 20% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;

- delo na višini nad 4 m do 20 m, v višini 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;

- delo na višini nad 20 m, v višini 50% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;

- delo v alpinistični opremi ali v jamarski oziroma jamski opremi, v višini 100% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.

13. Dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.

14. Dodatek za opravljanje storitev v primerih, ko se kot prevozno sredstvo uporablja helikopter v višini 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.

Dodatek pripada javnemu uslužbencu samo za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami.

Dodatek javnemu uslužbencu ne pripada, v kolikor so nevarnost in posebne obremenitve že upoštevane v okviru vrednotenja osnovne plače delovnega mesta. Šteje se, da so nevarnost in posebne obremenitve že upoštevane, če je bil pri prevedbi osnovne plače delovnega mesta v prevedbo vključen dodatek za nevarnost in posebne obremenitve.«

2. člen

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0100-704/2010/68

Ljubljana, dne 5. novembra 2010

EVA 2010-3111-0037

Vlada Republike Slovenije

Irma Pavlinič Krebs l.r.

Ministrica za javno upravodr. Franc Križanič l.r.

Minister

za financeReprezentativni sindikati javnega sektorja

SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE

Branimir Štrukelj l.r.SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE - PERGAM

Milan Štimec

NI PODPISALSINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE

Bojan Hribar

NI PODPISALGLOSA - SINDIKAT KULTURE SLOVENIJE

Doro Hvalica

NI PODPISALSINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE

Drago Ščernjavič

NI PODPISALPOLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE

Branko Prah l.r.SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE

Dušan Pečnik

NI PODPISALSINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE

Zvonko Vukadinovič l.r.FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE

Konrad Kuštrin

NI PODPISALSINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE

Jelka Mlakar l.r.KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE

Boris Mazalin

NI PODPISALSINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE

Zoran Kejžar

NI PODPISALNEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE

dr. Tomaž Sajovic l.r.SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV

Peter Kosmač

NI PODPISALSIFARM - SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE

Dragana Žitnik

NI PODPISALSINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE

Darinka Avguštiner

NI PODPISALSIDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE - PERGAM

Matija Cevc

NI PODPISALSVAS - SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE

Jurij Por

NI PODPISALSINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV

Matjaž Kovačič

NI PODPISALSINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE

Tom Zalaznik

NI PODPISALSINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE

Stanislav Košir

NI PODPISALSILMES - SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE

Stane Tomšič

NI PODPISALSINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

Darko Milenkovič

NI PODPISALSINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE

Iztok Jurančič

NI PODPISALSINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE

Tomaž Virnik l.r.SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO - SINCE 07 - KSS PERGAM

Perica Radonjič

NI PODPISALSINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM

Robert Kokovnik

NI PODPISALSINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE

Loredano Cetin

NI PODPISALSINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE

Zoran Petrovič

NI PODPISALDENS - SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE

Alenka Krabonja

NI PODPISAL

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 8. 11. 2010 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-15 o tem, da je Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 30/3.

GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908