ANEKS ŠT. 2 H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR

1. člen

V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in 23/09) se tretji odstavek 20. člena spremeni tako, da se glasi:

»Če dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2008 do decembra 2009 preseže predvideno rast inflacije iz prvega odstavka tega člena, se osnovne plače v mesecu januarju 2010 zvišajo za polovico nastale razlike. Za predvideno rast inflacije se upošteva podatek iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj.«.

2. člen

Tretja in četrta alinea tretjega odstavka in šesti odstavek 50. člena se črtajo.

Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:

»Odprava tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah se izvede s 1. 10. 2010, četrte četrtine pa s 1. 10. 2011. Znesek tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah bodo upravičenci prejeli pri izplačilu plače za oktober 2010, znesek četrte četrtine pa pri izplačilu plače za oktober 2011.

Če bo na podlagi interventnega ukrepa odprava tretje ali četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah odložena čez roke iz četrtega odstavka, se zaposlenim izplača poračun zneskov tretje ali četrte četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah od 1. 10. 2010 oziroma od 1. 10. 2011.«.

3. člen

(splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2010)

Splošna uskladitev osnovnih plač, določenih v prilogi 1 ZSPJS, se v letu 2010 izvede s 1. 7. 2010 v višini polovice stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, predvidene v Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (december 2009-december 2010).

Če dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2009 do decembra 2010 preseže predvideno rast inflacije iz prvega odstavka tega člena, se osnovne plače v mesecu januarju 2011 zvišajo za polovico nastale razlike. Za predvideno rast inflacije se upošteva podatek iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj.

Splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2011 se določi v letu 2010 v roku iz 5. člena ZSPJS.

4. člen

(regres za letni dopust za leto 2010)

Regres za letni dopust v letu 2010 znaša 692 € in se izplača pri plači za april 2010.

5. člen

(usklajevanje dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence)

Zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, veljavni na dan 31. 12. 2009, se s 1. 1. 2010 uskladijo tako, da se povišajo za 1,4 odstotka. Zneski dodatnih premij se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za januar 2010.

Zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, veljavni na dan 30. 6. 2010, se s 1. 7. 2010 uskladijo tako, da se povišajo za odstotek predvidene stopnje rasti inflacije v Republiki Sloveniji v letu 2010. Zneski dodatnih premij se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za julij 2010. Za predvideno rast inflacije se upošteva podatek iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj.

Usklajene zneske premij ugotovi in objavi odbor iz tretjega odstavka 26. člena.

6. člen

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0100-56/2009/187

Ljubljana, dne 28. oktobra 2009

EVA 2009-3111-0083

Vlada Republike Slovenije:Irma Pavlinič Krebs l.r.

Ministrica

za javno upravodr. France Križanič l.r.

Minister

za financeReprezentativni sindikati javnega sektorja:SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,

ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE

Branimir Štrukelj l.r.SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE NEODVISNOST-KNSS

Milan Štimec l.r.SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,

IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI

DEJAVNOSTI SLOVENIJE

Bojan Hribar l.r.GLOSA - SINDIKAT KULTURE SLOVENIJE

Doro Hvalica

NI PODPISALSINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV

SLOVENIJE

Drago Ščernjavič l.r.POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE

Branko Prah l.r.SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE

Dušan Miščevič l.r.SINDIKAT ZDRAVSTVA IN

SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE

Zvonko Vukadinovič l.r.FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE

Konrad Kuštrin

NI PODPISALSINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE

Jelka Mlakar l.r.KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE

Boris Mazalin l.r.SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE

Leon Pilinger l.r.NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV

LJUBLJANSKE UNIVERZE

dr. Tomaž Sajovic l.r.SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV

Peter Kosmač

NI PODPISALSIFARM - SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE

Dragana Žitnik l.r.SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE

Darinka Avguštiner l.r.SIDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE - PERGAM

Matija Cevc l.r.SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE

Jurij Por l.r.SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV

Matjaž Kovačič

NI PODPISALSINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE

Tom Zalaznik l.r.SINDIKAT SOCIALNEGA

ZAVAROVANJA SLOVENIJE

Stanislav Košir l.r.SILMES - SINDIKAT LABORATORIJSKE

MEDICINE SLOVENIJE

Stane Tomšič

NI PODPISALSINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

Darko Milenkovič l.r.SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE

Iztok Jurančič l.r.SINDIKAT DELAVCEV V PRAVOSODJU SLOVENIJE

Tomaž Virnik l.r.SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO - SINCE 07 - KSS PERGAM

Perica Radonjič

NI PODPISALSINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM

Robert Kokovnik l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 3. 11. 2009 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-9 o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 30/2.

GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908