ANEKS ŠT. 1 H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR

1. člen

V 16. členu se v tabeli "Plačna skupina D" spremeni naslednja uvrstitev delovnega mesta tako, da se glasi:

Plačna skupina D:

+-----------+------------------------------------+------+------+
|D010001  |Asistent z doktoratom        | IX | 40 |
+-----------+------------------------------------+------+------+

V tabeli "Plačna skupina H" se spremeni naslednja uvrstitev delovnega mesta tako, da se glasi:

Plačna skupina H:

+-----------+------------------------------------+------+------+
|H019001  |Asistent z doktoratom        | IX | 40 |
+-----------+------------------------------------+------+------+

V tabeli "Plačna skupina J" se spremenijo naslednje uvrstitve delovnih mest tako, da se glasijo:

Plačna skupina J:

+------------+-----------------------------------+------+------+
|J032013   |Perica II             | II | 8  |
+------------+-----------------------------------+------+------+
|J032001   |Čistilka II            | II | 7  |
+------------+-----------------------------------+------+------+
|J033027   |Vratar III             | III | 9  |
+------------+-----------------------------------+------+------+
|J033023   |Telefonist III           | III | 9  |
+------------+-----------------------------------+------+------+
|J034030   |Kuhar IV              | IV | 14 |
+------------+-----------------------------------+------+------+
|J034089   |Voznik IV             | IV | 12 |
+------------+-----------------------------------+------+------+

Uvrstitve delovnih mest iz prejšnjega odstavka se, do uskladitev kolektivnih pogodb dejavnosti, uporabljajo neposredno.

2. člen

V 20. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:

"(2) Splošna uskladitev osnovnih plač iz priloge 1 ZSPJS se v letu 2009 ne izvede."

Tretji odstavek se na koncu dopolni s stavkom, ki se glasi:

"Za predvideno rast inflacije se upošteva podatek iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj UMAR."

3. člen

V 22. členu se besedilo "21. člena" nadomesti z besedilom "20. člena".

4. člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

"25. člen

Regres za letni dopust v letu 2009 znaša 672,00 EUR in se izplača pri plači za mesec april 2009.

Osnova za pogajanja za višino regresa za leto 2010 znaša 692,00 EUR."

5. člen

Tretja alinea tretjega odstavka 50. člena se spremeni tako, da se glasi:

- 1/4 nesorazmerja se odpravi s 1. 1. 2010.

V četrtem odstavku se besedilo "s 1. 9. 2009 in s 1. 3. 2010 ne veljata" nadomesti z besedilom "s 1. 3. 2010 ne velja".

6. člen

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0100-56/2009/71

Ljubljana, dne 13. marca 2009

EVA 2009-3111-0054

Vlada Republike Slovenije:

Reprezentativni sindikati javnega sektorja:Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravoFIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL


dr. France Križanič l.r.
Minister
za finance


GLOSA - SINDIKAT KULTURE SLOVENIJE
Doro Hvalica
NI PODPISAL


KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Boris Mazalin l.r.


NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.


POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Branko Prah l.r.


SIFARM - SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Dragana Žitnik l.r.


SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.


SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO - SINCE 07 - KSS PERGAM
Matic Munc l.r.


SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE
Tomaž Virnik
NI PODPISAL


SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.


SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.


SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI
NEGI SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.


SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV
SLOVENIJE
Drago Ščernjavič l.r.


SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač l.r.


SILMES - SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič l.r.


SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Stanislav Konda
NI PODPISAL


SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Iztok Jurančič
NI PODPISAL


SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE
Leon Pilinger l.r.


SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Matjaž Kovačič
NI PODPISAL


SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE NEODVISNOST-KNSS
Milan Štimec l.r.


SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM
Robert Kokovnik l.r.


SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Stanislav Košir l.r.


SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Branimir Štrukelj l.r.


SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE
Darinka Avguštiner l.r.


SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.


SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE - PERGAM
Matija Cevc l.r.


SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
Jurij Por l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 20. 3. 2009 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-5 o tem, da je Aneks št. 1 k Kolektivni pogodbi za javni sektor vpisan v evidenco Kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o Kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 30/1.

GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908