DOGOVOR OB PODPISU ANEKSA H KOLEKTIVNI POGODBI ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST

Pogajalski skupini ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost skleneta ta dogovor, ki določa:

1. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se zavezuje, da bo pred prvim izplačilom plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju sprejelo vse potrebne podzakonske akte, in sicer:

- Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti v plačne razrede;

- Pravilnik o raziskovalnih nazivih;

- Pravilnik, izdan na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

2. Pogajalski skupini se dogovorita, da bosta:

- v roku največ enega leta skupaj pregledali in po potrebi predlagali spremembe Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, vključno s proučitvijo možnosti za povečanje osnovne plače v primeru zaposlitve za določen čas in za določanje plač za delo v tujini;

- v roku enega leta po uvedbi novega plačnega sistema skupaj pregledali normativni del Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (KPRD) in pripravili spremembe;

- v skladu s KPRD v roku treh mesecev imenovali člane komisije za razlago KPRD ter zagotovili potrebne pogoje za njeno učinkovito delovanje;

- v roku največ enega leta skupaj preučili učinke novega plačnega sistema ter po potrebi predlagali njegove spremembe.

3. Pogajalski skupini se zavezujeta, da bosta podpirali takšne spremembe v raziskovalni dejavnosti, ki bodo omogočile učinkovitejšo organizacijo dela v raziskovalni dejavnosti.

4. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se s tem dogovorom zavezuje, da bo zagotovilo sodelovanje Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije kot reprezentativnega sindikata pri usklajevanju aktov, navedenih v 1. in 2. točki tega dogovora.

5. Obe strani se strinjata, da se ta dogovor objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 10-1/2008

Ljubljana, dne 11. junija 2008

EVA 2008-3211-0032

GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908