ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST

Na podlagi 2. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/1992, 50/1992, 5/1993, 50/1994, 45/1996, 51/1998, 73/1998, 106/1999, 107/2000, 64/2001, 84/2001, 85/2001, 61/2008, 67/2008, 83/2010, 89/2010 in 40/2012)

skleneta pogodbeni stranki

Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopa minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo,

in

SVIZ - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, kot stranka na strani javnih uslužbencev, ki ga zastopa predsednica Jelka Velički,

ANEKS
H KOLEKTIVNI POGODBI ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST

1. člen
(namen sklepanja)


Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014 z dne 20.05.2013.

2. člen
(nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela)


V Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/1992, 50/1992, 5/1993, 50/1994, 45/1996, 51/1998, 73/1998, 106/1999, 107/2000, 64/2001, 84/2001, 85/2001, 61/2008, 67/2008, 83/2010, 89/2010 in 40/2012) se v 55. členu v prvem odstavku spremeni prva alineja tako, da se glasi:

»- zaradi bolezni in poškodbe, ki ni povezana z delom;«

V prvem stavku tretjega odstavka se za besedo »nadomestilo« doda besedilo », ki bremeni delodajalca,«, besedilo »kot jo določa zakon« pa nadomesti z besedilom »80 % osnove«.

3. člen
(jubilejna nagrada za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)


Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 % višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat, na predlog člana.

4. člen
(izplačevanje jubilejnih nagrad)


Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

5. člen
(solidarnostna pomoč za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)


(1) Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 % višja solidarnostna pomoč.

(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 odstotkov minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

(3) Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.


6. člen
(usklajevanje prejemkov)


Do konca leta 2014 se višina prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, ne usklajuje.


7. člen
(veljavnost)


Ta aneks začne veljati z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprejetega na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 z dne 20.05.2013Št. 0070-73/2013
Ljubljana, dne 20. maja 2013
EVA 2013-3330-0071
Vlada Republike Slovenije
Dr. Jernej PIKALO
Minister za izobraževanje, znanost in šport
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Jelka VELIČKI
Predsednica
GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908