ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (20. MAJ 2013)

Na podlagi 3. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS/I, št. 18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 – ZDMPNU, 79/97, 87/97 – ZPSDP, 87/97 – ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 – KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13 in 3/13)


Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo dr. Gregor Virant, minister za notranje zadeve in javno upravo, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in dr. Uroš Čufer, minister za finance,


in


reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev


sklenejo


ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI1. člen
(namen sklepanja)


Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 z dne 20. 5. 2013.

2. člen
(osebna veljavnost)


V Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji se v drugem poglavju splošnih določb v drugem odstavku c točke črta besedilo "Vlada Republike Slovenije,", na koncu besedila se pred piko doda besedilo "in funkcionarje, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije".


3. člen
(nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela)


V 39. členu se prva alineja 1. točke spremeni tako, da se glasi:

»- zaradi bolezni in poškodbe, ki ni povezana z delom;«
V drugem odstavku se v drugem stavku za besedo »nadomestilo« doda besedilo »,ki bremeni delodajalca,«, beseda »najmanj« pa se črta.


4. člen
(jubilejna nagrada za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)


Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat, na predlog člana.

5. člen
(izplačevanje jubilejnih nagrad)


Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

6. člen
(solidarnostna pomoč za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)


(1) Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč.

(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 odstotkov minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

(3) Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.


7. člen
(premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja)


Ne glede na tretji odstavek 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03) znaša minimalna premija:

- od 1. junija 2013 do 31. decembra 2013, 20 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 5,36 eura,
- od 1. januarja 2014 do 30. junija 2014, 25 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 6,70 eura in
- od 1. julija 2014 do 31. decembra 2014, 30 odstotkov, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 8,03 eura.

Dodatne premije, kot so določene na dan uveljavitve tega Aneksa s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/2013),:

- od 1. junija 2013 do 31. decembra 2013 znašajo 20 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13),
- od 1. januarja 2014 do 30 junija 2014 znašajo 25 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13),
- od 1. julija 2014 do 31. decembra 2014 znašajo 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13).

Od 1. januarja 2015 dalje se uveljavijo višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1. januarjem 2014 in 1. januarjem 2015.

Zneski premij po premijskih razredih v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014 so določeni v prilogi tega aneksa.


8. člen
(objava usklajenih zneskov)


Usklajene zneske iz tretjega odstavka 7. člena tega aneksa ugotovi odbor zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence iz 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 65/07, 66/07, 103/09, 11/12) in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


9. člen
(usklajevanje prejemkov)


Do konca leta 2014 se višina prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, ne usklajuje.

10. člen
(veljavnost)


Ta aneks začne veljati z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprejetega na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 z dne 20. 5. 2013.


Priloga: Zneski premij po premijskih razredih v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014


Št. 010-173/2013/5
Ljubljana, dne 20. maja 2013
EVA: 2013-2030-0039


Vlada Republike Slovenije


dr. Gregor Virant
minister za notranje zadeve
in javno upravo


dr. Anja Kopač Mrak
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


dr. Uroš Čufer
minister za finance

Reprezentativni sindikati javnega sektorja


SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Jelka VeličkiSINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE - PERGAM
Milan ŠtimecSINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar
GLOSA- SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE
Mitja ŠuštarSINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV
SLOVENIJE
Drago ŠčernjavičPOLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Radivoj UroševičSINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan PečnikSINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Zvonko VukadinovičFIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Konrad KuštrinSINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Jelka MlakarKONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Peter Majcen


KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM
dr. Janez Posedi


SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE
Aleksander OgrizekNEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž SajovicSINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV
Peter KosmačSIFARM -SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Damir DomjanSINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE
Darinka AvguštinerSIDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE - PERGAM
Matija CevcSVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
Jurij Por
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Stanislav SikošekSINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom ZalaznikSINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Miran Raković

SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane TomšičSINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Darko MilenkovičSINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Iztok JurančičSINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE
Tomaž VirnikSINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM
Perica RadonjičSINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM
Gregor NovakSINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE
Loredano CetinSINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
Zoran PetrovičDENS- SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Alenka KrabonjaSINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE
Anton Obreht


SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE
Predrag VasićSINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE
Marko BelovičSINDIKAT DELAVCEV SURS
Aladar Belec
GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908