ANEKS ŠT. 6 H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR (KPJS)

Na podlagi 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/12 in 22/13)


Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata minister za notranje zadeve in javno upravo dr. Gregor Virant in minister za finance dr. Uroš Čufer


in


reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev


sklenejo

ANEKS št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
(KPJS)


1. člen


(1) V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/12 in 22/13) se drugi odstavek 35. člena črta.

2. člen


Drugi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Dodatek iz prejšnjega člena je določen v nominalnem znesku, in sicer višina dodatka za specializacijo znaša 23,27 € bruto, za znanstveni magisterij 36,21 € bruto in za doktorat 59,47 € bruto.«

3. člen.


Spremenjena plačna lestvica iz 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprejetega na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 z dne 20.05.2013, se uporablja v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014.

Od 1.1.2015 dalje se uveljavijo vrednosti plačnih razredov kot so veljale pred uveljavitvijo tega dogovora (plačna lestvica iz Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/20, 85/10, 107/10, 35/11 in 40/12-ZUJF)).

4. člen


Vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 31. decembra 2014 ne uskladi.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. členVlada Republike Slovenije se obvezuje, da v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014 ne bo brez dogovora s podpisniki tega aneksa dodatno posegla v plače in druge prejemke javnih uslužbencev.

Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za kršitev tega aneksa.

V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega aneksa, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.

6. člen


Ta aneks začne veljati z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprejetega na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 z dne 20.05.2013.
Št. 0100-260/2013/2
Ljubljana, dne 20. maja 2013
EVA: 2013-2030-0041


Vlada Republike Slovenije

dr. Gregor Virant
minister za notranje zadeve in javno upravo

dr. Uroš Čufer
minister za finance
Reprezentativni sindikati javnega sektorja


SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Jelka VeličkiSINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE - PERGAM
Milan ŠtimecSINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar

GLOSA- SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE
Mitja ŠuštarSINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV
SLOVENIJE
Drago ŠčernjavičPOLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Radivoj UroševičSINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan PečnikSINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Zvonko VukadinovičFIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Konrad KuštrinSINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Jelka MlakarKONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Peter MajcenSINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE
Aleksander Ogrizek

NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž SajovicSINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV
Peter KosmačSIFARM -SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Damir DomjanSINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE
Darinka AvguštinerSIDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE - PERGAM
Matija CevcSVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
Jurij PorSINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Stanislav SikošekSINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom ZalaznikSINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Miran Raković

SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane TomšičSINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Darko MilenkovičSINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Iztok JurančičSINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE
Tomaž VirnikSINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM
Perica RadonjičSINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM
Gregor NovakSINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE
Loredano CetinSINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
Zoran PetrovičDENS- SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Alenka KrabonjaSINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE
Anton Obreht


SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE
Predrag VasićSINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE
Marko BelovičSINDIKAT DELAVCEV SURS
Aladar Belec
GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908